رفتن به مطلب
Added by Amir

Added by Amir

Sabaaskari

کاربر عادی
 • تعداد ارسال ها

  189
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

1,014 بار تشکر شده

درباره Sabaaskari

 • درجه
  کاربر عادی

مشخصات کاربر

 • جنسیت
  خانم

آخرین بازدید کنندگان نمایه

3,099 بازدید کننده نمایه
 1. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  بعد از چند دقیقه شهریار از دور پیداش شد.دیگه داشتم هم از ترس و هم از سرما میلرزیدم.شهریار سوار ماشین شد و محکم درو کوبید.اسلحه ای که دستش بود و پرت کرد تو داشبورد و ماشینو روشن کرد.هم از این حالتش وحشت داشتم و هم اینکه از کاراش کفری بودم. چند دقیقه ی اول راه تو سکوت سپری شد تا اینکه خودش شروع کرد و منم منتظر فرصت بودم تا منفجر بشم... شهریار_از کی تا حالا اینقدر ول و سر خود شدی که با پسر غریبه نصف شب میری بیرون؟ آرا_بازم میگم،به تو ربطی نداره. شهریار_بهت میگم به کی ربط داره. آرا_اینقدر واسه من بزرگتری نکن... شهریار_ساکت شو آرا آرا_تا الان ساکت موندم اینه وضع نکبت بارم؛عوض اینکه داداش خوش غیرتم بیاد دنبالم آقای شهریار جهانیار شده مراقب من. جلوی در یه خونه نگهداشت و از ماشین پیاده شد.به سمتم اومد و درو باز کرد. شهریار_پیاده شو کُپ کرده فقط نگاهش میکردم.ای که لال از دنیا بری آرا.این روانی چیزیش بشه دیگه آرا و غیر آرا نمیشناسه! شهریار_نمیشنوی مگه؟ کر شدی امشب؟ چسبیدم به صندلی و باز خیره خیره نگاهش کردم که با عصبانیت به بازوم چنگ زد و منو کشید بیرون.همونطوری که بازوم تو دستش بود کلید انداخت و در اون خونه رو باز کرد و وارد یه حیاط شدیم. آرا_منو کجا آوردی؟ حرفی نزد تا وارد محوطه خونه شدیم.لوستر بزرگی که وسط خونه خود نمایی میکرد و روشن کرد و بعد از اینکه درو پشت سرش بست منو هول داد وسط خونه.سویچ تو دستشو پرت کرد رو مبل و گفت:حالا حرف بزن.زبون باز کن دیگه،چرا ساکتی؟ آرا_تو چی فکر کردی راجب من؟ فکر کردی اگر منو بیاری تو این خراب شده ای که نمیدونم کجاست و تنها گیرم بیاری میگرخم و خفه خون میگیرم؟ تو سکوت بهم زل زد،لحن و نگاهش آروم گرفت و بهم گفت:از کی تا حالا اینقدر وقیح شدی؟ که شبونه میای تو اتاق من؟ که نیمه شب با کسی که هنوز نسبتی باهاش نداری میری بیرون؟ این عوضی چرا اینجوری فکر میکرد درباره من!؟من چجوری باید بهش بفهمونم که داره اشتباه میکنه؟ ای خدا... بازم بغض اومد سراغم اما دیگه گول دل ساده و احمقمو نخوردم.راست راست تو چشماش خیره شدم و با صدایی که میلرزید شروع کردم به گفتن هر چیزی که این مدت تو گلوم گیر کرده بود. آرا_دیگه نمیزارم بازیم بدی.دیگه نمیزارم هر چی از دهنت در میاد بهم بگی.البته تقصیر خودمه ولی دیگه بسه.آوازه غرور تو همیشه باید سر بلند بپیچه تو همه جا و آوازه غرور من سر شکسته... حالا که دهن باز کردم بزار بگم بدونی،تا قبل اینکه بیام تو اتاقت انتخاب جاوید از سر لجبازی بود ولی اون لحظه ای که فقط با یه زنگ زدن تو این ساعت از شب پاشد به هوای حال بد من اومد،یا وقتی که خواست بغلم کنه دیگه هیچ ترسی نداشتم یا... کلافه به صورتش دست کشید و زیر لب گفت:ساکت شو آرا. با اینکه اشکام راه خودشونو پیدا کرده بودن و گلوم از بغض درد میکرد،بازم ادامه دادم:ساکت نمیشم.حداقل یه امشبو دیگه ساکت نمی مونم.خسته شدم از خواستنت،از دوست داشتنت،از چشمات که کورن و جز خودت کسی رو نمیبینن،از اینکه فکر کنی فقط خودت غرور داری... شهریار_تموم کن آروم گرفتم اما بازم ادامه دادم:خیلی دلمو شکستی اما میخوام از این ببعد مال اون کسی باشم که منو میبینه،منو دوستم داره. شهریار_تو اون عوضی رو نمیشناسی. آرا_عوضی تویی نه اون.البته تو نگاهِ کثیف تو همه عوضین. یک دفعه داد زد:خفه شو... ته دلم خالی شد.انگار هیچ چیز روی این آدم اثر نداشت.به سمت در دویدم که دیدم در قفله.برگشتم سمتش و مثل خودش با صدای بلند گفتم:چرا درو قفل کردی؟ با توام...اصلا این خراب شده کجاست که منو آوردی؟! شهریار_این خراب شده خونه ی منه. چی؟ خونه ش؟ راست میگفت؟ نکنه باز دیوونه شدم یا اینکه توهم زدم؟ یا نکنه امشب یه خواب بود؟ خسته و بی حال برگشتم سمت درو پیشونیمو بهش تکیه دادم. آرا_درو باز کن،میخوام برم. شهریار_تو هیچ جایی نمیری تا من نخوام... برگشتم سمتش که مشغول روشن کردن شومینه بود. آرا_آره،همه عروسک دست توان.مخصوصا من که خودم خواستم عروسکت باشم.هوا تا یکی دو ساعت دیگه روشن میشه،بزار برم.اگر کیان و مامان بفهمن خونه نیستم... شهریار_اگر بفهمن با جاوید بودی یا اگر بفهمن با من بودی؟ از جاش بلند شد و به سمتم اومد.با نفرت نگاهش کردم که گفت:هوم؟ کدوم بدتر و سنگین تر برات تموم میشه؟ آرا_تو یه آشغالی که فکر میکنی همه مثل دوست دخترای خودتن.آره اصلا با جاوید بودن بهتر از با تو بودنه.اصلا من یه هر... با پشت دست کشید تو صورتم که خفه خون گرفتم.بهم نزدیک شد و انگشت اشاره شو جلوی صورتم تکون داد و برای خودش خط و نشون کشید:به چشمات قسم اگر یک باره دیگه اسم اون کفتارو بیاری بیچارت میکنم آرا. دیگه هیچی نگفتم.یعنی هیچی نداشتم که بخوام بگم.فقط با دستام صورتمو پوشوندم و به حال خودم گریه کردم.
 2. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  با صدای خیلی ضعیف بهش سلام کردم. جاوید_سلام.چیشده آرا؟ آرا_میشه حرکت کنی؟ جاوید بی هیچ حرفی راه افتاد و منتظر موند تا من حرف بزنم اما فقط خیره شده بودم به شیشه بخار گرفته و خیابون خلوت. جاوید_آرا؟ نمیخوای چیزی بگی؟ بازم جوابی ازم نشنید که پرسید:با کیان بحثت شده؟ کسی چیزی بهت گفته؟ نمیدونستم چی باید بگم و درواقع دلم نمیخواست جاوید از چیزی با خبر بشه.دیگه وقتی دید جوابی به سوالاش نمیدم چیزی نپرسید.توی اون لحظه به همون سکوت بیشتر نیاز داشتم تا به سوال و جواب.اما اگر حرفی هم نمیزدم پس چرا اصلا گفتم بیاد؟ اصلا کجا داشتیم میرفتیم؟ نمیدونستمم اگر مامان و کیان بفهمن این موقع با جاوید بیرونم چی باید جوابشونو بدم. بازم اونقدری تو خوددرگیری هام غرق شدم که نفهمیدم چقدر از زمان سپری شد که جاوید یه جا توقف کرد.به اطراف نگاه کردم.نزدیک به یه پای کوه بودیم که خیلی هم خلوت و تاریک بود. جاوید چراغ داخل ماشینو روشن کرد و گفت:به من نگاه کن... اما نگاه من از شیشه کنده نمیشد.جاوید که دیگه دید هیچ عکس و العملی از خودم نشون نمیدم،از ماشین پیاده شد و اومد سمتم.درو باز کرد و گفت:بیا پایین یه ذره هوای خنک بهت بخوره. به اجبار از ماشین پیاده شدم و جاوید درو بست.همونجا به ماشین تکیه دادم و دستامو فرو بردم داخل جیبهای پالتوم.سرمو انداختم پایین و نگاهمو انداختم به بوت های پام. جاوید_آرا با من حرف بزن؟ چی اذیتت کرده؟ با سوال جاوید حرفِ شهریار تو ذهنم مرور شد و دوباره اشکِ گرمی تو چشمام نشست.با دستش سرمو بلند کرد و مجدد سوالشو پرسید.اما نمیتونستم راستش رو بهش بگم فقط تو یه جمله کوتاه گفتم:حالم گرفته... که اگر بیشتر از این حرف میزدم گریه امونم نمیداد.اما احوالم خبر از حالِ بدم میداد و دیگه نمیتونستم اینو انکار کنم.جاوید جلو روم ایستاده بود و اما من شهریارو میدیدم و لحن تندی که هی تو گوشم زنگ میخورد. احساس میکردم دلم شکسته.دیگه بدون ترس و خجالت زدم زیر گریه که جاوید دستاشو دورم حلقه کرد.به هیچ وجه دلم نمیخواست جلوی اینکارو بگیرم.شاید اینطوری آروم تر میشدم. جاوید_آروم باش آرا... پشت بند حرف جاوید صدای کشیدن ماشه اسلحه از پشت سرش اومد و دستاش از دورم شل شد و از ترس و تعجب گریه م بند اومد.جاوید برگشت سمتش و منم کنارش قرار گرفتم. آرا_چیکار میکنی شهریار؟ شهریار سر اسلحه رو گرفت سمتم و گفت:بگو تورو بزنم که تو بغلش بودی یا این عوضی رو بزنم که با کمال میل بغلت کرده بود؟ جاوید_آقا شه... شهریار_هــــــیس.نشنوم صداتو آرا_به تو چه مربوط؟ به قول خودت تا چند وقته دیگه قراره زنش بشم،دیگه به تو چه ربطی داره؟ شهریار_یه جوری حرف نزن که بگم هرچی راجبت فکر کردم درست بوده.تا همون زمانی هم که قرار باشه زنش بشی،بهم اختیار تام داده شده که هرطور میخوام ازت مراقبت کنم. جاوید_خودم بهتر از هر کس دیگه ای مراقبشم... شهریار_برو تو ماشین همونطور زل زدم بهش که اینبار سرم داد زد:مگه کری؟ در ماشینو باز کردم که گفت:این ماشین نه،اون ماشینی که اونجاس... ماشین کیان بود که با فاصله زیادی از ما قرار گرفته بود.مردد به جاوید که اخم کرده بود نگاه کردم و با چشمای گریون دویدم سمت ماشین.ماشین پشت چندتا درخت قرار داشت که دید واضحی به شهریار و جاوید نداشتم.
 3. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  اون شب خیلی کلافه و بهم ریخته بودم و کیان هم چپ و راست بهم گیر میداد.جاوید هم تا بعد از شام کلی تحمل کرد رفتار سنگین کیان و شهریار و اما بی نهایت باشخصیت برخورد کرد و بعد از کلی تشکر رفت.شهریار هم تا آخر شب پیش ما موند بعد به واحد خودش رفت.کیان هم که دید جمع کاملا زنونه شد به اتاق خودش رفت و درو بست.من موندم و مامان و عمه که مامان و عمه تو آشپزخونه آروم پچ پچ میکردن و ظرفارو جابه جا میکردن.منم چراغای اضافی رو خاموش کردم و بعد از شب بخیر به مامان و عمه راه اتاق خودمو پیش گرفتم.بعد تعویض لباسهام خودمو به تخت سپردم و سعی کردم بخوابم اما صدای ذهنم این اجازه رو بهم نمیداد.هر لحظه هم با فکر کردن حالم بدتر میشد و کلافه تر میشدم.گاهی وقتا هم پیش خودم فکر میکردم که دیوونه شدم.حتما که همه دیوونه هارو نمیبرن تیمارستان.ممنونم که خودمو قطقا دیوونه زنجیری جلوه دادم. هی تو جام چرخیدم،این پهلو اون پهلو کردم،بازم تاثیری نداشت.حتی دیگه از پتوی روم که میچسبید به بدنم کلافه میشدم و دلم میخواست دندونامو فرو کنم تو بالش زیر سرم.شاید همینا از علائم این بود که باید رو تیمارستان حساب باز کنم.ساعت دیگه از 1 بامداد گذشته بود.وسط خوددرگیری هام یه فکری افتاد به جونم.اول گذاشتمش به پای همون تیمارستان تو ذهنم و ردش کردم اما ول کن نبود تا اینکه تو جام نشستم.آروم پنجه پامو گذاشتم رو زمین و از تخت پایین اومدم.همین طور میرفتم و ذهنم اجازه نمیداد به درستی یا غلط بودن کارم فکر کنم.شاید هم خودم نمیخواستم به عوابقش فکر کنم. آهسته در اتاق رو باز کردم و به اطراف نگاهی انداختم.همه چراغها خاموش بودن و عمه و مامان هم دیگه خوابیده بودن.راه افتادم تا اینکه چند لحظه بعد خودمو جلوی در واحد شهریار دیدم.حدود چند دقیقه همونجا تو سرما وایستادم تا بالاخره به دستگیره دست بردم... تا لای درو یک ذره باز کردم،از همونجا به خونه نگاه کردم که همه جا تاریک بود و هیچ چیز نمیدیدم.چشمامو بستمو نفس عمیق کشیدم.حتی نفسام هم لرزش محسوسی داشتن.دستمو گذاشتم رو قلبم و به خودم گفتم:آروم باش آرا،آروم. چشمامو باز کردم و وارد شدم.یکراست به سمت اتاقش رفتم.از پنجره اتاق هاله ای از نور ماه افتاده بود داخل که خیلی ضعیف میتونستم ببینمش.دستمو گرفتم جلوی دهنم تا حتی صدای نفسام هم شنیده نشه.آروم آروم رفتم بالا سرش.از حالتش مشخص بود خوابِ خوابِ.همونطوری هم دیدم ضعیف بود تا اینکه پرده ای از اشکام جلوی دیدم رو گرفت و همه چیزو تار کرد.دستمو دراز کردم سمتش اما باز پس کشیدم.دیگه نه میتونستم جلوی اشکامو بگیرم و نه جلوی نفس های تند و لرزونمو.دوباره دستمو بردم سمتش و هنوز دستم بهش نرسیده بود یک دفعه از مچ دستم گرفت که ترسیدم و یه قدم به عقب رفتم اما بیشتر از اون نمیتونستم حرکت کنم.احساس میکردم قلبم داره تو دهنم میزنه.همونطور که دستمو گرفته بود بلند شد جلوم ایستاد.خواستم مچمو از دستش بکشم بیرون اما اونقدر محکم دستمو گرفته بود که درد شدیدی رو احساس میکردم.چند لحظه با همون نگاه خونسردش زل زد تو چشمام و بعد هم با بی رحمی تمام دهن باز:توای که قراره تا چند وقته دیگه اسمت بره تو شناسنامه کس دیگه،این موقع شب،تو اتاق من بالا سر من چی میخوای؟ هیچ توقع نداشتم که این آدم وحشیانه زل بزنه تو چشمامو با بی رحمی همچین حرفی بزنه.انگار آب یخ ریخته بودن روم و فقط سعی میکردم دستمو از بین دستش بکشم بیرون و یک لحظه هم اونجا نمونم.بدون اینکه از خودم دفاعی بکنم برگشتم پایین. رفتنم به بالا و حرف شهریار برام خیلی سنگین تموم شد و هزار بار خوردم کرد.دیگه هیچ چیزی به ذهنم نمیرسید جز جاوید.ساعت نزدیک به 2 بود و میدونستم زنگ زدنم بی فایده و اشتباهه چون اصلا احتمال نمیدادم بیدار باشه و جوابی بگیرم.اما بازم برای اینکه آروم بگیرم به گوشی دست بردم و شماره جاوید رو گرفتم.با هر بوقی که میخورد گریه م شدت میگرفت.دیگه داشتم قطع میکردم که بالاخره جواب داد. جاوید_جانم؟ حرفی نزدم و ساکت موندم.میخواستم تماسو قطع کنم که باز صداش پیچید:الو،آرا؟ با صدایی که به زور شنیده میشد گفتم:میشه بیای دنبالم؟ جاوید_چیشده آرا؟ آرا_اگر میشه بیا تا بعد توضیح بدم. جاوید_باشه،باشه عزیزم.تا ده دقیقه دیگه اونجام آرا_ممنون،خداحافظ تلفن رو قطع کردم و شال و پالتومو برداشتم.آماده نشستم تا اینکه جاوید پیام دم در منتظره.آروم بلند شدم و رفتم بیرون.گریه م بند اومده بود اما چشمام بی نهایت سرخ شده بود. به صورتم دست کشیدم و نشستم تو ماشین...
 4. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  {آرا گل} رفتم به آشپزخونه تا مثلا خودمو سرگرم کنم.سالاد درست کردن رو بعهده گرفتم و پشت میز نشستم.سبد کاهو رو گذاشتم مقابلم و شروع کردم به خورد کردن.در واقع فقط داشتم با کاهو ها بازی بازی میکردم.یکسری هاشو ریز و یکسری هاشونو درشت خورد کردم.اگر وانمود میکردم حالم خوبه واقعا دروغ بود،به هیچ وجه حال خوشی نداشتم.فکرم بیشتر از همیشه درگیر بود و هزار جور چرا و اما و اگر تو سرم چرخ میخورد.چرا شهریار دست گذاشت رو اهورا؟ این همه دختر.چرا اونی که دقیقا با من دوسته؟! یعنی میخواست منو بسوزونه؟ مگه زندگی الکیه که بخواد بخاطر لج و لجبازی کسی رو برای یه عمر زندگی انتخاب کنه؟ البته که اون عاقل تر از این حرفا بود و هیچ وقت تا از چیزی مطمئن نبود حتی اونو به زبون نمیاورد.پس حتما از اهورا خوشش میاد دیگه همه که مثل من نیستن پیش همه دو متر زبون داشته باشن بعد پیش اونی که باید به حرف بیام لال بشم.چی بگم بهت آرا که هرچی سرت میاد حقته.اصلا از کجا معلوم که حرف دلمو بهش میگفتمو منو پس نمیزد؟ از کجا معلوم که قبول میکرد؟... این وسط هم خودمو بازی دادم هم جاویدو.شایدم به حضورش عادت کردم و دیگه شهریار هم برام کمرنگ شد. مامان_آرا جان،عزیزم برو از طبقه پایین اون یکی ظرفای پلوخوری رو بیار،اونایی که طرح گُلش آبیه.به تعداد هم بیاری کمتر و بیشتر نشه. آرا_باشه چشم سالاد رو نصفه ولش کردم،دستامو آب کشیدم و رفتم پایین.کمتر از طبقه پایین استفاده میشد و وسایل کمتری هم اونجا بود.خونه خیلی سرد و تاریک بود.تنها چراغی هم که روشن میشد چراغ آشپزخونه بود.یک دونه خواب داشت که اونم شده بود انباری و درش هم قفل بود.تو پذیراییش هم یه دست مبل قرار داشت که روشون با ملافه پوشیده شده بود،به اضافه چند دست فرش که گوشه خونه لوله شده بودن.صفحه گوشیمو روشن کردم،نور ضعیفی داشت اما از هیچی بهتر بود.داشتم وارد میشدم که صدای قدم های کسی رو شنیدم.جاوید بود... آرا_دارید میرید؟ جاوید_اگه شما بیرونمون نکنی که نه،اومدم کمکت. آرا_این چه حرفیه؟ اما ممنونم نیاز نبود بیاین جاوید_تعارف نکن آرا خانم. در مقابل حرفش فقط یه نیمه لبخند تحویلش دادم و وارد شدم و جاوید هم پشت سرم راه افتاد.به آشپزخونه که رسیدم سریع به کلید برق دست بردم اما از شانسی که داشتم تنها چراغ این خونه هم دیگه روشن نمیشد. آرا_اینم که سوخته... جاوید_فدای سرت.باهم دیگه با همین نور کم میگردیم پیدا میکنیم. آرا_شما که نمیدونی دنبال کدوم ظرفا میگردم جاوید_خب بگو بدونم تا کمکت کنم. آرا_همین که شما همینجا وایستید خودش کلی کمکه چون من بی نهایت از تاریکی میترسم. همونطور که جاوید دم در آشپزخونه ایستاده بود من شروع کردم به گشتن کابینت ها. جاوید_واقعا؟ اصلا بهت نمیاد دختر ترسویی باشی. بالاخره ظرفایی که مامان آدرس داده بود رو پیدا کردم و برگشتم که سینه به سینه جاوید شدم. جاوید_بده به من،سنگینه برات آرا _نه اونقدرام سنگین نیست. جاوید_میگم بده من بگو چشم دختر خوب. ظرف هارو که به دست جاوید سپردم دیگه توقع داشتم برگردیم بالا چون پایین کار دیگه ای نداشتم.اما جاوید ظرف هارو روی میز گذاشت و گفت:صبر کن آرا... یک قدم بهم نزدیک شد و ادامه داد: برادرت و پسر عمه ت از من خوششون نمیاد درسته؟ خنده ساختگی ای رو لبام نشوندم که البته تو اون تاریکی خیلی هم نمایان نبود و درجوابش گفتم: نه اصلا اینطور نیست که فکر میکنی،اگرم میبینی باهات سر سنگین رفتار میکنن خب طبیعیه.تو تازه داری وارد خانواده ما میشی و هنوز شناختی از هم ندارید،حق بده. با لبخند بهم نزدیک تر شد و دستش رو آورد کنار صورتم که ناخداگاه سرم رو عقب کشیدم. جاوید_چسب رو پیشونیت بلند شده فقط خواستم اونو بچسبونم. دوباره از همون لبخندای مسخره زدم و خودم دست بردم و چسب رو چسبوندم. آرا_خب دیگه بریم... داشتم از کنارش رد میشدم که از بازوم چسبید.راستش از شرایطی که برام بوجود اومده بود هیچ حس خوبی نداشتم و فقط میخواستم زودتر برگردم بالا. جاوید_حالت خوبه آرا؟ آرا_آره خوبم جاوید_از وقتی که اومدم گرفته ای،نگو خوبم.اگر چیزی هست بهم بگو آرا_نه چیز مهمی نیست. جاوید_همون چیزی که مهم نیستو بهم بگو.میخوای اصلا بریم بیرون یه دوری بزنیم شاید حال و هوات عوض بشه... تو همین موقع بود که کیان از بالا صدام کرد. آرا_بهتره که الان بریم بالا آقا جاوید دستشو از دور بازوم شل کرد و ظرفارو برداشت تا زودتر برگردیم بالا.
 5. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  گوشی رو همونجا گذاشتم و از اتاق اومدم بیرون. کیان_جانم به فدایت ای زیبا رو شهریار_پاشو بریم کیان الان خوده مامان میاد بالا. کیان_آره باورکن همینطورم میشه... درست پشت بند حرف کیان مامان در زد. مامان_کجایین شما دوتا؟ جفتمون بهم نگاه کردیم که بهش گفتم:میگم سقت سیاهه میگی نه. کیان_وا خرافاتی شدی جدیداً،بعدشم تو اول گفتی بریم که الان عمه خودش میاد. دستمو گذاشتم پشتشو هولش دادم. شهریار_بیوفت جلو حرف نزن کیان_اومدیم عمه جون شما بفرما ما الان خدمت میرسیم... عمه_ذلیل مرده تو بیا تا خودم به خدمتت برسم کیان_همش تقصیر این پسرته که اینجا وایستاده میخنده. عمه_درو باز کنید خب. کیان_خب عمه چه اصراری داری،شاید من لباس به تن ندارم خبرم... همونطور که داشتم به حرفا و حرکات کیان میخندیدم درو باز کردم که مامان به کل بحث کردن با کیان رو یادش رفت و شروع کرد به قربون صدقه.دیگه بعد از کلی ذوق کردن و دعا خوندن و فوت کردن به من دل کند تا بالاخره بریم پایین پیش بقیه. تا وارد شدیم کیان ژست برج زهرمار گرفت و رفت تو قیافه.جاوید مجدد از جاش بلند شد و تبریک گفت.من هم در مقابلش تشکر کوتاهی کردم و بعد از اون زن دایی و آرا که تو آشپزخونه بودن با دیدنمون به پیش ما اومدن. شهریار_سلام زن دایی،رسیدن بخیر زن دایی_سلام پسر خوش تیپ.ماشاالله هزار ماشاالله.خیلی خوشحال شدم شهریار جان وقتی مامانت گفت چه خبره.مبارکت باشه عزیزم. شهریار_ممنونم ازتون زن دایی_حالا همگی اینطوری واینیستید.بیاید بشینید تا این آقا شهریار هم تکلیف مارو روشن کنه. به گفته زن دایی همگی نشستیم و همه هم چشم دوختن به من تا حرف بزنم. مامان_خب مامان جان ما مشتاقیم بدونیم این دختر خانم خوشبخت کیه. کتم رو درآوردم انداختم رو دسته مبل که مامان گفت:اینجوری نندازش دیگه عزیزم... کیان_یه کته دیگه عمه این کارا چیه؟ مامان چپ چپ نگاه کیان کرد و کت رو برد تا آویزون کنه. کیان_البته از نگاه شما این کت از الیاف طلا بدست اومده،حالا شما میفرمودین آقا شهریار... مامان که برگشت صدامو صاف کردم و بعد از یه مکث کوتاه گفتم:اهورا... کیان_چـــــــــــــــــی؟ اهورا خانم؟ همین دختر همسایه مون؟ شهریار_بله کیان_شوخی میکنی؟ شهریار_من با تو شوخی دارم؟ مگه اهورا خانم چه ایرادی داره؟ کیان_ایراد که نداره فقط... مامان_باز تو حرف زدی؟ باز تو شروع کردی؟ کیان_عه عمه چرا به من میرسه حرف منو قطع میکنین هی چشم و ابرو میاین؟ فقط شهریار آدمه؟ من دل ندارم؟ بابا موهام سفید شد نمیخواید به فکر آینده منم باشید؟! زن دایی درحالی که داشت میخندید گفت:چیه نکنه توام کسی رو زیر نظر داری؟ کیان_ریا نباشه بعله شهریار_از همون صبح بجای اینکه برای من کت شلوار انتخاب کنی،برای خودت انتخاب کردی ریا شده بود جنابِ آقا. همگی خندیدم به جز آرا که تو لک خودش بود. کیان_چیه؟ چرا همش حرفای منو به مسخره میگیرید؟ شهریار_حالا کی تو گلوت گیر کرده؟ کیان_تو گلوم نه،تو دلم گیر کرده. زن دایی_حالا کی هست این ملکه ای که تو گلوی ما گیر کرده؟ کیان_ملکه نیست،ملکاست. شهریار_ملکا؟ خواهر اهورا؟ کیان_بــــــــــــــــله کیان دستشو زد رو شونه مو گفت:چطوری باجناق عزیز؟ دستشو پس زدم و گفتم:همینو کم داشتم... کیان_از خداتم باشه. شهریار_آخه تو آدم عاشق شدنی؟ کیان_تا الان نبودم،از این ببعد میخوام باشم.چرا اینجوری نگام میکنین؟ به خانومیش قسم که خوشم میاد ازش،الانم دیدم شهریار این مسئله رو پیش کشید اونم اهورا خانم،منم گفتم چی از این بهتر خب... مامان_ای پسره ی شیطون کیان_نفرمائید عمه خانم دست پرورده ایم زن دایی_انشاالله که همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره... کیان_شما از خدا بخوای همه چیز اوکی میشه مامانِ خوشگلم. مامان و زن دایی از جمع بلند شدن و به سمت آشپزخونه رفت.کیان هم فاصله ش رو با جاوید بیشتر کرد و چسبید به من.با اخم زل زد به آرا که کنار جاوید نشسته بود.اما آرا سرش پایین بود و یه جورایی کلا تو جوّ این جمع نبود.بازم نمیدونم تو اون حال جاوید چی تو گوش آرا پچ پچ میکرد.کیان که دیگه کفری شده بود صداش دراومد:آرا خانم مامان صدات میکنه. آرا که تازه متوجه اطرافش شده بود از جاوید عذر خواهی کرد و به سمت آشپزخونه رفت.نگاهم خیره شده بود رو جاوید که با لبخند ملیح به ما نگاهی انداخت و خودشو با دیدن تلوزیون سرگرم کرد.هر لحظه راجب جاوید یه معما و چرا تو ذهنم ایجاد میشد که اتفاقا به جواب همه شون هم میرسیدم.فقط برای اثبات و رو کردنشون به زمان نیاز داشتم.
 6. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  شب عمه پیش من موند و کیان و شهریار به طبقه بالا رفتن.صبح از صدای کار کردن عمه تو آشپزخونه بود که بیدار شدم.مثل اینکه داشت صبحانه رو آماده میکرد.همونطور که داشتم میرفتم سمت سرویس بهداشتی سلام صبح بخیر گفتم.عمه علاوه بر اینکه جواب سلامم رو داد اضافه کرد که بعد از شستن دست و صورتم،کیان و شهریار رو بیدار کنم و از اونجایی که عمه چهره م رو نمیدید،چشمامو رو هم فشار دادم و دستام که کنار بدنم قرار داشتن رو مشت کردم.آخه اونا به من چه؟! خودشون بخوان بیدار میشن میان دیگه. بعداز نظافت وارد آشپزخونه شدم که عمه باز حرفشو تکرار کرد:صداشون کردی؟ آرا_نه عمه جون اینا عادت ندارن کسی صداشون کنه وگرنه عصبانی میشن،دیو دو سر میشن،یه چیزی میشن که تابحال تو عمرت ندیدی،میشن... عمه_دِ حرف نزن دختر.میگم برو صداشون کن بگو چشم. آرا_چــــــــــــــــــــــــــشم هر قدمم رو با اکراه بر میداشتم تا اینکه بالاخره رسیدم پشت در واحد شهریار.خیلی آروم به در تقه ای وارد کردم و وارد شدم.خداروشکر شهریار تو اتاقش بود و درم بسته بود،کیان هم رو مبل نیمه آویزون افتاده بود با پتویی که چند دور دورش پیچیده شده...چندباری صداش کردم اما وقتی عکس العملی ازش ندید گوشه پتو رو با یه حرکت کشیدم که دیگه کاملا پخش زمین و با اثابت کردنش رو زمین از خواب پرید و با وحشت نگاهم کرد. به سمتش خم شدم و آروم اما با لحن شاکی گفتم:پاشو دیگه یک ربعه دارم صدات میکنم،عمه کچلم کرد بس گفت شما دوتا کوالارو بیدار کنم. کیان_خب یک ربع دیگه هم صدا میکردی وحشی چه طرز بیدار کردنه؟ آرا_پاشو این آقایی که تو اتاقه رو هم بیدار کن... کیان با تعجب گردن دراز کرد تا به سمت اتاق نگاه کنه:کی؟ کسی مگه اومده؟ آرا_شهریارو میگم خنگِ خدا کیان_چیه؟ قهرید که اینطوری حرف میزنی؟ آرا_تو بگو کی با این مشکل نداره که من دومیش باشم؟! کیان نیش خندی رو لباش نمایان کرد که بهش پشت کردم و راه افتادم سمت پایین. عمه حسابی میز رو تکمیل با سلیقه چیده بود. عمه_صداشون کردی؟ آرا_بله مشغول پر کردن لیوانا از چایی شدم که کیان و شهریار هم اومدن. کیان،شهریار_سلام صبح بخیر عمه_سلام صبح شماهم بخیر همه پشت میز نشستن و خودم هم بعد از گذاشتن سینی چای رو میز صندلی رو عقب کشیدم و نشستم.کل صبحانه خوردن تو سکوت گذشت و درست وقتی که من از جام بلند شدم عمه شروع کرد.منم به بهونه اینکه یه چایی دیگه میخوام باز برگشتم سرجام.عمه رو به کیان کرد و گفت:امشب مامانت پرواز داره به ایران... کیان که دهنش پر بود معترضانه در جواب عمه گفت:مامان مگه راه قرض داره هی ایران_ایسلند ، ایسلند_ایران؟! عمه_زبون به دهن بگیر.بزار یه لقمه بخوری جون بگیری بعد شروع کنی. کیان_چشم،بفرمایید عمه_تا شب مامانت میرسه،قبل از رسیدنش با شهریار میرید خرید،خریدتون که تموم شد بعد میری دنبال مامانت. کیان_خرید چی دیگه؟ همه چیز که تو خونه هست؟ عمه_همه چیزه همه چیزم که نیست بعدشم منظورم خرید کت و شلوار برای شهریار بود. کیان_یه جور میگید خرید کت و شلوار که انگاری شب عروسیشه.بابا یه خاستگاری که اونم قراره جواب منفی بگیره بعدشم خودم یه دست کت شلوار دارم که خوراک همین شازده س.فقط باید تو یه برگه بنویسه و امضا کنه درز زیر بغلش بیشتر از اونی که باز شده نشه... شهریار که خندش گرفته بود لیوان چاییش رو از لبش جدا کرد و آورد پایین اما عمه هر لحظه جَری تر میشد جوری که احساس میکردم کیان اگر همینطور ادامه بده مثل تو کارتونا از گوشای عمه آتیش میزنه بیرون.ولی جدا از مزه پرونیای کیان همه فکر من این بود که شهریار چه کسیو زیر نظر داره برای خاستگاری...یک دفعه عمه رو کرد به من و گفت:شماهم آقا جاوید رو برای شام دعوتش کن. کیان_جاوید دیگه برای چی؟ عمه اخم کرد و با تندی جواب داد:چون شوهر خواهرته. کیان_عه ننداز تو دهن همه عمه.هنوز هیچی نشده شوهرخواهر بستی بهش.اینا هیچ اتفاقی بینشون نیوفتاده نه عقدی نه... عمه_بالاخره که اتفاق میوفته،حالا تو خودتو بکش. شهریار از جاش بلند شد و بعد از تشکر گفت:ماهم دیگه بریم. عمه_ما بریم؟! شما کجا برید؟ شهریار_کارواش... عمه_امروز کارواش و غیره رو تعطیل کنید.گفتم برید سراغ خریدا.برای خونه هم کلی خرید نوشتم. کیان زد تو سرش و زیر لب گفت:مثل اینکه شمشیرو از رو بسته. عمه زد رو میز که کیان با صدای واضح ادامه داد:من اشتباه کردم که به دنیا اومدم عمه،لیست بلند بالاتو بده زودتر بریم. عمه کارد پنیر رو برداشت و از جا بلند شد که کیان از آشپزخونه رفت بیرون. کیان_چی گفتم آخه؟ عمه_تو یکی حرف نزن کلا کیان_چشم چشم محکم زد رو دهن خودش و به شهریار که داشت میخندید اشاره کرد از آشپزخونه بیاد بیرون. عمه لیست خریدش رو داد دست پسرا و رفتن.من هم بعد از جمع کردن وسایل رو میز به اتاق خودم رفتم.پیام صبح بخیر جاوید رو جواب دادم و اونو برای شام دعوتش کردم که بدون معطلی جوابم رو داد و دعوتم رو بی چون و چرا قبول کرد.بعد از دعوتِ جاوید جلوی کمد ایستادم تا لباسهای شبم رو از الان آماده کنم و بزارم کنار.اول از همه به شال نرم و لطیف صورتی رنگم دست بردم و از آویز کشیدمش بیرون،انداختمش رو دستم و به دنبال مانتو یا یه پیراهن نسبتا بلند مشغول شدم.بعد از یک ربع بهم ریختن کمدم در آخر مانتوی کتی طوسی رنگی رو انتخاب کردم که آستین های عروسکی پفی داشت.مانتو رو با همون جالباسی برداشتم و به همراه شالم گذاشتمشون رو تاج تخت. {شهریار} خیلی اهل این نبودم که دونه به دونه ی مغازه هارو وارسی کنم اونم بخاطر یه دست کت و شلوار،همین الانشم اگر به اصرار مامان نبود به همون کت و شلوارایی که داشتم قانع میشدم. کیان هم انگار اصلا با من نبود.خودش واسه خودش جلو جلو میرفت و پشت ویترین هر مغازه ای که میخواست نیم ساعت وایمیستاد.بجای اینکه برای من نظر بده هم برای خودش از من نظر میپرسید.دیگه داشتم کلافه میشدم که وارد یه فروشگاه بزرگ شدم و کیان پشت سرم اومد.دوتا پسر کم سن و سال با ظاهر اتو کشیده به سرعت جلو اومدن و خوش آمد گفتن که کیان جلو افتاد.خیلی صمیمی دست دراز کرد به سمتشون و با لبخند عریض و طویلش گفت:قرض از مزاحمت خیلی عذر میخوام سرویس بهداشتی کجاست؟ شهریار_کیــــــــان؟ چرا آخه هربار این آبروی منو میگیری کف دستت؟ کیان_آبروت اینجوری میره یا اینکه شلوارمو آباد کنم؟ بابا کلی معذرت خواهی کردم خب چیکار کنم تحت فشارم اینطوری نمیتونم نظر بدم... یکی از پسرا درحالی که داشت به زور میخندید به سمت سرویس اشاره کرد و کیان به دو رفت.مشغول دیدن کت و شلوار ها شدم و یه ست رو انتخاب کردم که یکی از پسرا به سرعت اونو به دستم داد و به سمت اتاق پروو راهنمائیم کرد.کت شلواری که انتخاب کرده بودم سرمه ای سیر بود که دم آستینا و یقه ش یه نوار نازک چرم به رنگ مشکی کار شده بود.داشتم تو آینه مقابلم خودمو برانداز میکردم که کیان سر رسید و صداش و انداخت سرش.یعنی تو فروشگاه به این بزرگی و ساکتی یه موزیک لایت بود و یه صدای نکره کیان. درو باز کردم که با یه نفر برخورد کرد.پشتش به من بود اما از پوشش و جیغ جیغ کردنش معلوم بود که یه خانمه. میخواستم عذر خواهی کنم اما دیدم با لحن طلبکارانه برگشت و یک متر دستشو دراز کرد که چه خبرته و مگه نمیبینی؟ شهریار_چه خبرته چیه؟ مگه من پشت در چشم دارم که ببینم چه موجودی کمین کرده؟ پشت بندش یه آقایی اومد جلو و گفت:چیشده؟ چیه آقا؟ ایشون خانم منه درست صحبت کن لطفا شهریار_دلیل نمیشه چون خانم تؤ هر جور که دلش میخواد حرف بزنه و منم چیزی نگم. کیان که صدای مارو شنیده بود سریع از اون سمت لباس ها به طرفمون اومد و گفت:آقا من معذرت میخوام شما بفرمایید... شهریار_مگه تو کاری کردی که معذرت خواهی میکنی؟ کیان_بزار بعدا صحبت میکنیم.اول کاری زنتو بیوه نکنی.شما هم بفرما آقا بزار ماهم به خریدمون برسیم. بعد از اینکه زن و مرد با کلی اخم و تخم رفتن کیان رو کرد به من و خیلی جدی گفت:ببین یک دقیقه به حال خودت ولت کردم چیکار کردی؟ شهریار_آخ که از دستت کفریم کیان. کیان_آخ قربونت برم خوش تیپِ بد اخلاق برگشتم داخل اتاق تا لباس هارو عوض کنم و لباس های خودمو بپوشم.دیگه تا خرید خودمون و خرید مامان تموم بشه هوا تاریک شد و مامان کلی زنگ زد که از زن دایی غافل نشیم.کیان بعد از اینکه منو رسوند خونه رفت فرودگاه.با یک عالمه پلاستیک و خرید راه افتادم سمت ساختمون.آرا که از پنجره منو دیده بود سریع درو باز کرد که خرید هارو نیمی رو روی زمین و بقیه ش رو سپردم بغل آرا.جاوید خیلی آروم و آهسته از رو مبل بلند شد و با لبخندِ عمیقش به سمتم اومد، دستش رو دراز کرد و خوش آمد گفت. شهریار_شما خوش اومدی... مامان_چرا دم در وایستادین؟ بیاین داخل بشینید بعد باهم آشنا میشین. همونطور که نگاهم هنوز به جاوید بود،خطاب به مامان گفتم:من یه دوش بگیرم بعد خدمت میرسم. جاوید_خدمت از ماست،بفرمایید کاور کت و شلوار رو از دست آرا کشیدم و به واحد خودم رفتم.یکراست وارد حمام شدم و هنوز یک ربع نگذشته بود که سر و کله ی کیان پیدا شد و داد و بیدادش هم شروع شد... کیان_شهریـــــــــــــــــار؟شهریار؟؟ با توام...شهی؟ آهای،میشنوی صدامو؟ شهریار زنده ای یا بسلامتی بخار حمام گرفته ت؟ تو هموم حالتی که داشتم تو موهام چنگ میزدم از رو تأسف سرمو تکون دادم و البته لبخندم هیچ وقت غافل از کارا و حرکات کیان نمیشد. اینبار با لگد زد به در که دیگه صدام دراومد. شهریار_خب چته تو؟ باز چیکار داری؟ کیان_تو چته که صدات در نمیاد؟ لابد کارت دارم که هی صدات میکنم... شهریار_یعنی تو سایه منو نمیبینی؟ حتما باید صدام کنی؟ کیان_خب صداتو دوس دارم شهریار_برو گمشو کیان کیان_نمیتونم دیگه حمامم تموم شد و حوله رو از رختکن کشیدم و پیچیدم به خودم و رفتم بیرون... شهریار_چی میگی تو؟ برو میخوام لباس بپوشم کیان_نمیتونم خب شهریار_چرا نتونی؟ کیان_عمه خانم گفته بدون آقا داماد تشریف نیاری پایین چشمای جاویدو دربیاری. نیش خندی زدم بهش گفتم:پس لااقل برو بیرون از اتاق تا لباسامو بپوشم کیان_خب رومو میکنم اونطرف شهریار_که از تو آینه ببینی؟! کیان_خاک بر سر منحرفت کنن شهریار_آره خاک بر سر من با این پسر دایی که دارم کیان داشت میرفت اما با این حرفم سرشو چرخوند سمتم و چشماشو موزیانه ریز کرد... کیان_ببین،یه کاری نکن که بیان اون حوله رو از دورت بکشم ها شهریار_زورتم به من میرسه؟ با خنده خبیثانه اومد سمتم که عطر رو میز رو به سمتش پرت کردم. شهریار_گمشو برو بیرون چِندش. دوباره راهشو کج کرد به سمت در و گفت:آخ که اگه الان گیلدا جونت اینجا بود،باید با زور و کتک مینداختیش بیرون اون زیگیلو. یک دفعه گوشیم زنگ خورد که چشمام چهارتا شد. شهریار_ای سقت سیاه کیان،لال بمونی به حق پنج تن. کیان اومد بالا سر گوشی که نگاهش افتاد به شماره گیلدا و اخمای گره خورده من. کیان_به پیر به پیغمبر من دیگه نمیدونم چرا زنگ زده،به جون شهریار راست میگم اونجوری نگام نکن. شهریار_برو بیرون... کیان_خب کیان رفت و هم تماس و هم صدای گوشی رو هم قطع کردم.یه مدت از دستت راحت بودم باز پیدات شد.باید تو همون تصادف جون میدادی که جون منو نگیری.کت شلوارو برداشتم و تن کردم،واقعا دوخت قشنگ و تمیزی داشت.هی رو شونه ها و یقه ش دست کشیدم و تو آینه نگاه انداختم.دوباره صفحه گوشیم روشن شد که برام پیام اومده بود و قطع به یقیین میدونستم گیلداست.پیام رو باز کردم که متن تبریک نوشته بود ولی هنوز اتفاقی نیوفتاده بود و حتی خاستگاری هم نرفته بودیم که به این سرعت به گوش گیلدا رسیده.اول فکرم رفت سمت کیان اما قسم خورد که اون چیزی نگفته و از چیزی خبر نداره.بغیر از اون هم که اصلا فکرم سمت مامان یا آرا نمیرفت اما نمیدونم چرا جاوید تو ذهنم جرقه خورد.
 7. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  عمه که آش رو بار گذاشت،قابلمه رو به حال خودش رها کرد تا قشنگ جا بیوفته بعد هم به جمع ما ملحق شد و از دیدن سبد به به و چَهچَه ش راه افتاد. عمه_چه کرده آقا جاوید.خدا شانس بده. کیان_شانس نیست عمه جون سرماخوردگیه. چپ چپ نگاه کیان کردم که عمه بحث رو برد سمت شهریار. عمه_خب مامان،گفتی کار واجبی داری وقت نشد ازت بپرسم.حالا بگو. شهریار گوشیشو گذاشت کنار و همونطور که نگاهش رو دوخت به عمه،بی مقدمه گفت:میخوام برام برید خاستگاری. کیان پقی زد زیر خنده و رفته رفته رو مبل پخش شد که عمه با اخم بهش چشم غره رفت تا خودشو جمع و جور کنه.شهریار تو همون حالت عادی قبل خودش نشسته بود و دستاشو توهم قفل کرده بود و منتظر بود تا خنده های مسخره ی کیان تموم بشه.اما حال خودم تو اون لحظه از شنیدن چنین جمله ای تعریفی نداشت و به گونه ای پکر بودنم به طور واضح از نگاهم مشخص بود.شاید بجای کیان این من بودم که باید خودمو جمع و جور میکردم. عمه_عه بسه دیگه پسره ی سبک سر. کیان همونطور که داشت میخندید رو به عمه با کلمه های بریده بریده گفت:آخه عمه انصافا به این نگاه کن...این اهل ازدواج و تشکیل زندگیه؟ عمه_چشه مگه پسرم؟ کیان که حالا خنده ش رو قطع کرده بود به طور جدی زد رو پای شهریار و به عمه گفت:این شازده ی شما یه نقشه ای تو سرش هست وگرنه این کجا و زن و زندگی کجا. عمه_نقشه ای هم باشه نقشه ی تشکیل آیندشه. کیان_نه عمه خانم،از اون نقشه ها نه.این بغیر از نقشه های پلید بلد نیست نقشه ی دیگه ای بکشه. عمه که از پس زبون کیان برنمیومد بهش بی توجه شد و رو کرد به شهریار تا از خودش بپرسه... عمه_خودت تعریف کن عزیزم.کیه این دختر خانم؟ شهریار_بهتون بعد میگم. کیان_این یعنی ما غریبه ایم؟خیلی ناراحتی بریم از خونه خودمون؟ شهریار_کم حرف بزن کیان کیان که از رفتار شهریار ناراحت بود از جاش بلند شد و رفت بیرون.منم ترجیح میدادم دیگه اونجا نمونم.به اتاقم رفتم و اول از همه با یه پیام از جاوید تشکر کردم و بعد هم پالتوی پشمی بلندم رو با یه پتوی نازک برداشتم و رفتم تو حیاط.کیان روی سنگ های بزرگی که دور باغچه مثل جدول چیده شده بودن نشسته بود.پتو رو گذاشتم رو پاهاش و خودمم کنارش نشستم. آرا_ناراحت شدی؟ کیان_از چی؟ آرا_از رفتار شهریار کیان_آره خب.دیگه اون رفیق سابق نیست آرا_خودتو ناراحت نکن.شهریار با همه همینطوره کیان_با من اینطوری نبود. دیگه چیزی نداشتم به کیان بگم.درست میگفت و حق هم داشت.چند دقیقه ای رو تو سکوت به دونه های برف خیره شدم تا اینکه مثل بچگی هام یه فکری زد به سرم و تو هوا بشکن زدم... کیان_چیه؟! با ذوق و شوقی که داشتم گفتم:میای برف بازی؟ کیان_نه آرا حال ندارم. با اینکه کار همیشه ش بود ذوقم رو کور کنه ولی بازم من دست بردار نبودم.دویدم بالا و دست کش های مخملیمو دست کردم و برگشتم.آروم رفتم پشت باغچه و یه گوله برف تپلی درست کردم و سر کیان رو نشونه گرفتم و زدمش.درست هم خورد به هدف و مابقی برف هایی که خورد شده بودن رفتن تو یقه ش.از جاش پرید و لباسش رو تکوند تا برف ها بریزن بیرون بعد هم خبیثانه به من نگاه کرد و افتاد دنبالم.من هم با احتیاط که سُر نخورم میدوییدم. کیان که اتفاق چند لحظه پیش از یادش رفته بود حالا داشت تند و تند با برف گوله درست میکرد و منو نشونه میگرفت.من هم بیکار واینیستادم و فرز دست بردم تو برف ها و گوله برف درست میکردم و به سمت کیان پرت میکردم که البته خیلی هاش نسیب در و دیوار شد. صدای خنده و جیغم باهم قاطی شده بود و خوشحال از اینکه تونستم یه حسِ خوب هرچند کوچیک رو تو خودم و کیان بوجود بیارم.همین که کیان به وجد اومده بود برام کلی ارزش داشت.دیگه گوشه دیوار گیر افتاده بودم و یه جورایی راه فراری نداشتم و فقط باید سعی میکردم دربرابر گوله برفایی که کیان به سمتم پرت میکنه جا خالی بدم.اما از اونجایی که صورتم رو هدف گرفته بود،تا خواستم سر بچرخونم گوشه ی پیشونیم محکم خورد به دیوار و گوله برف هم سرجای خودش فرود اومد.نصفی از صورتم یخ بسته بود و نصف دیگه از صورتم قطره اشک گرمی از کنار چشمم سُر خورد و تا پایین صورتم اومد.دستمو به سرم گرفتم و به چهره ای که از درد جمع شده بود به سمت کیان چرخیدم.کیان که به سرعت اومد پیشم دستمو از سرم جدا کرد تا بتونه ببینه چیشده.فکر نمیکردم زخمم اونقدری عمیق بوده باشه که به دکتر یا درمانگاه نیاز داشت.تو اون سرما هم خون رو صورتم یخ بست و بند اومد. کیان دستی که خونی شده بود رو از مچ گرفت و منو کشید سمت ساختمون.وارد که شدیم عمه با ترس و نگرانی زد رو پای خودش و به سمتم اومد.کیان بی توجه به عمه و سوال های مکررش منو برد داخل آشپزخونه و صندلی میزناهارخوری رو عقب کشید تا بشینم. عمه_چیشدی عمه؟چرا اینطور شدی یک دفعه؟سرت به کجا خورد؟ لبخند زدم و گفتم:چیزی نیست عمه یه شکاف کوچیکه. کیان با یه ظرف آب و چند تیکه دستمال اومد و رو صندلی کنارم نشست.تو همین موقع هم شهریار از سرویس بهداشتی اومد بیرون و یکراست هم اومد بالاسر من وایستاد. شهریار_بازم کار دادی دست خودت؟ کیان_نمیتونی کاری به کارش نداشته باشی؟ شهریار_چرا میتونم کاری به کارش نداشته باشم.اما گفتم شاید ضربه مغزی شده باشه. کیان با تعنه و نیش خندی که داشت،گفت:اونی که ضربه مغزی شده آرا نیست کس دیگه س. شهریار بدون هیچ حرفی از آشپزخونه خارج شد و تو پذیرایی نشست.کیان هم بعد از تمیز کردن زخمم روش رو با یه چسب زخم کوچیک بست و رفت تا دستاشو بشوره.من هم بلند شدم تا پالتو و دستکش هام رو به جای خودشون برگردونم.
 8. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  چند دقیقه ای از نظاره کردنم بالا سر عمه گذشت که صدای در حیاط رو شنیدم.مطمئن بودم این ساعت کیان و شهریارن که برگشتن.تا من خودمو آسه آسه برسونم پشت در،به در تقه ای وارد شد که سریع درو باز کردم.تو همین موقع عطسه م گرفته بود که خواستم صورتمو برگردونم اما با دیدن شهریار پشت در،درست تو صورتش عطسه کردم.قبول داشتم حالت چندش آوری بود ولی این بشر هر بلایی که سرش میومد حقش بود.در حالی که داشت صورتش رو با آستین کاپشنش پاک میکرد،معترضانه گفت:اه اه اه.بهت یاد ندادن جلوی دهنتو بگیری؟ با نیش خند در جوابش گفتم:آدم خوبه یاد بگیره جلوی ذهن کثیفشو بگیره که هر حرف کثیفی هم از دهنش خارج نشه. خوب میدونست منظورم چیه.از کنارم رد شد و محکم شونه ش رو زد به شونه م که به طور کامل چرخیدم.و تازه اینجا بود که احوال پرسیای عمه و شهریار شروع شد.اما من برگشتم به سمت درو گردن دراز کردم به بیرون از چهارچوب در که حضوری از کیان پیدا کنم.صداش رو از پایین پله ها شنیدم که داشت با تلفن صحبت میکرد.برگشتم داخل و درو بستم.بی توجه به حضور شهریار که خودشو رو مبل ولو کرده بود و خودشو مشغول به گوشیش نشون میداد،کنترل تلوزیون رو برداشتم و من هم خودمو با تلوزیون سرگرم کردم. عمه_صدای تلفن کیه از تو این اتاق؟ آرا_مال منه عمه جون ولش کن. با فکر اینکه تلفن میتونه از طرف جاوید باشه،از بیخیالی دراومدم و به سرعت راه اتاق رو پیش گرفتم.پشت سرم درو بستم و تا به گوشی برسم تماس قطع شد.خوده جاوید بود.تو یه پیام ازش بخاطر حضور کمرنگم عذرخواهی کردم و گفتم بخاطر کسالتی که دارم نمیتونم صحبت کنم.البته دروغ نگفتم و سرما خورده بودم... از اتاق خارج شدم و همونطور که به سمت بخاری میرفتم بلند گفتم:عمه جون آقا جاوید خدمتتون سلام رسوندن. عمه_سلامت باشن عمه.شما دوتا چیکار کردین بالاخره؟به نتیجه ای رسیدین؟ تا خواستم جواب بدم در با شدت باز شد و کیان با شوق و ذوق فراوونی که داشت وارد شد.با آغوش باز به سمت عمه رفت و شروع کرد:سلام عمه نازنینم.کجا بودی فداتشم؟دیر به دیر به ما سر میزنی. عمه که کیان رو پس زد گفت:برو اونطرف پسره ی زبون باز. کیان_زبون چیه همه حرف دله.عمه می خب... عمه_کاشکی نبودم. کیان_فعلا که از بخت خوشگلت عمه خوشگل خودمی. و درحالی که داشت گونه عمه رو میکشید عمه با قاشقی که داشت زد رو دستش و کیان از آشپزخونه خارج شد. کیان_چطوری آرا؟ آرا_خوبم کیان رفت به اتاقش تا لباس هاش رو عوض کنه که دوباره عطسه م گرفت و خودمو چسبوندم به بخاری.اونقدری داغ نبود که بخوام بسوزم اما تو اون هوا گرمای بخاری اونقدر دلنشین بود که مثل یه بستنی آب شدم و همونجا دراز به دراز افتادم.هوا داشت رو به تاریکی میرفت که زنگ در به صدا در اومد.کیان که هنوز ننشسته بود رفت تا آیفون رو جواب بده. کیان_بله؟کی؟الان میام... کیان که رفت بعد از چند دقیقه با یه سبد حصیری شکل بزرگ وارد شد که البته اخماش زودتر از خودش داخل شد. شهریار_این چیه؟ کیان_این سبد و محتویاتش رو آقای جاوید فرستادن. دیگه با اکراه حرف زدنش چی بود؟به تو چه هیزم تری فروخته بود اون بدبخت؟ با تعجب از جام بلند شدم و به سمت سبدی رفتم که رو میز وسط خونه قرار داشت.توی سبد پر شده بود از آبمیوه و کمپوت و گل های رز صورتی.اگر نگاهای خیره ی کیان و شهریار نبود بلند میزدم زیر خنده و میگفتم بابا تو دیگه کی هستی؟در کسری از ثانیه اونم بخاطر یه کسالت؟دمتگرم... رو مبل روبه روی کیان و شهریار نشستم و گفتم:دستش درد نکنه. کیان_حالا به چه مناسبت هست این همه دم و تشکیلات؟ آرا_فکر کنم بخاطر اینکه دارم سرما میخورم. کیان_داری سرما میخوری اینارو فرستاده؟اگه کاملا سرما میخوردی چیکار میکرد؟ آرا_چه میدونم شاید خودشو میکشت.شایدم اینارو فرستاده که از سرما خوردنم پیش گیری بشه. کیان_بله که اینطور...
 9. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  اونقدر جام گرم شده بود که هیچ دوست نداشتم از جام بلندشم.لای چشمامو که یه خورده باز کردم،نگاهم افتاد به ساعت.یک و نیم ظهر شده بود.همیشه که خوابم از حد معمولش می گذشت عین جن زده ها از رخت خواب میپریدم اما هم جام گرم و نرم بود هم دیشب تا دیر وقت بیدار بودم و ترجیح میدادم به خوابم ادامه بدم.خونه تو سکوت کامل قرار داشت و هوا اونطور که معلوم بود حسابی گرفته و ابری بود و همه اینا منو مصمم تر میکرد که به رخت خوابم بچسبم.پتو رو با نیمه لبخندی که تو اون اوضاع داشتم کشیدم رو سرمو و به خواب زمستانیم ادامه دادم. نمیدونم چند دقیقه یا چندساعت گذشت که صدای تقه زدن به در رو شنیدم.اول احساس کردم خواب دیدم و بهش توجهی نکردم اما مجدد که صدای در زدن رو شنیدم به زور از جام بلند شدم و با چشمایی که مطمئن بودم کلی پف کرده رفتم و درو باز کردم.فکر میکردم اشتباه میبینم یا اینم یه نوع توهمِ...اما چشمامو بازتر کردم و اینبار واضح نگاه کردم. عمه_علیک سلام دخترجون.معلوم هست کجایی؟یک ساعته دارم در میزنم. آرا_سلام عمه خانم،چقدر بی مقدمه اومدین! عمه_حالا اگر اجازه بدی تشریف بیارم داخل به سوالاتون جواب میدم. آرا_آخ شرمنده.اصلا حواسم نبود،بفرمایید داخل. کنار ایستادم تا عمه وارد بشه.بعد از ورودش یکراست به سمت آشپزخونه رفت.معلوم بود چندساعتی هست که رسیده... آرا_حالت خوبه عمه مهناز؟ عمه_خوبم عزیزم. عمه همونطور که وارد آشپزخونه شد منم دنبال سرش راه افتادم. آرا_اتفاقی افتاده عمه؟ عمه_میگم عمه نخود لوبیا دارین؟ آرا_داشتن که داریم.ولی بخاطر نخود لوبیا برگشتین؟ عمه_زبون نریز دختر،این همه راه بخاطر نخود و لوبیا بیام؟اومدنم دلیل دیگه ای داره ولی الان تو این برف آش رشته میچسبه. با ذوق از شندین اینکه داره برف میاد خودمو به پشت پنجره رسوندم.با تعجب و خوشحالی فراوونی که تو نگاهم موج میزد به حیاط نگاه کردم.مگه چند ساعت خوابیده بودم که این همه برف نشسته بود رو زمین؟ دست از دید زدن برداشتم و دویدم سمت سرویس و به دست و صورتم آبی زدم تا از خابالودگی و کسل بودن دربیام.بعد هم رفتم تا رخت خوابم رو از کنار بخاری جمع کنم.تا عمه مشغول پیدا کردن آش شد من هم مثل جت رفتم حمام و یه دوش کوچولو گرفتم و برگشتم.با اینکه هوا سرد بود اما پیراهن نخی گل گلیمو که ترکیبی ازرنگ یاسی و بنفش پررنگ داشت رو از کمدم در آوردم و با یه شلوار جذب کرم رنگ پوشیدم.با حوله موهامو بالای سرم جمع کردم و جلوی میزآرایشیم نشستم و مشغول ظاهر خودم شدم.اصلا اون همه خواب و این هوا و برف و حالا هم حضور عمه و دست پختش بهم احساس خوبی میداد.دست بردم به گوشیم و بی توجه به پیام صبح و ظهر بخیر جاوید،موزیک بی کلامی رو پلی کردم.حوله رو باز کردم و سشوار رو از کشو میز بیرون آوردم و شروع کردم به خشک کردن موهام.خواب انگار همیشه برام مثل فراموشی بوده برام که حالا با این حالِ خوش دوباره روبه روی آینه نشسته بودم و به خودم لبخند میزدم... تو حرکت بعد شونه رو برداشتم و تو موهای لخت و نرمم فرو بردم.موهام همه رو به یه سمت از گردنم هدایت کردم و بافتمش.در آخر پایین موهام که یکدست و با ظرافت بافته شده بود رو با یه گل سر زرد رنگ آراسته کردم.با لبخند عمیق تری از بالا تا پایین موهام رو دست کشیدم که عمه از تو آشپزخونه اسمم رو با چیزی شبیه به فریاد صدا زد. آرا_جـــــــانم؟ عمه_فلفلتون کجاست؟ آرا_اینجاست. عمه_کجا؟ آرا_روبه روی آینه. عمه_کدوم آینه؟! با خنده ای که به لب داشتم بلند شدم و رفتم تا جای ادویه هارو به عمه نشون بدم. آرا_نگفتی عمه... عمه_چیو؟ آرا_که دلیل اومدنتون چیه؟ عمه_والا شهریار بخاطر یه کار واجب گفت حتما بیام و گفت که هروقت رسیدم حضوری باهام قراره صحبت کنه. آرا_آهان...
 10. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  جاوید_بله،خیلی تاریکه محوطه و واضح نمیبینمشون اما سلام منو خدمتشون برسونید تا تو یه فرصت مناسب عرض ادب کنم. لبخندی تحویلش دادم و گفتم:بله چشم.خب حالا این وقت شب اینجا چیکار میکردید؟ جاوید_راستش میخواستم بی دلیل بیام ببینمت که نزدیک خونه تون بودم خودت زنگ زدی. اینبار لبخند زورکی ای تحویلش دادم و تو دلم گفتم:چرا یه دقیقه میشم دوم شخص مفرد و یه دقیقه بعد میشم دوم شخص جمع؟ جاوید_وقتتو نمیگرم هوا هم سرده بهتره دیگه برم...راستی،گفتی فردا هم دیگه رو ببینیم،کارم داشتی؟ آرا_واقعیتش اونقدری از دیدن یهویتون شوکه شدم که کلا یادم رفت چیکار داشتم. جاوید_اشکالی نداره هر موقع که یادت اومد بهم بگو فقط تا ظهر باید رو ساختمون نظارت داشته باشم اما بعد از اون درخدمت شمام. آرا_ممنونم. جاوید_مراقب خودت باش.شب خوبی هم داشته باشی آرا_شماهم همینطور.شب خوبی داشته باشید. جاوید که رفت سریع درو بستم و برگشتم که دیدم اثری از شهریار نیست.مثل بچه ها پا کوبیدم به زمین.همونجا نشستم رو زمین یخ و سرمو گذاشتم رو زانوهام. شهریار_دوستش داری؟ با شدتی که سرمو بلند کردم رگ گردنم گرفت و پشت گردنم داغ شد.شهریار درست مقابل پاهام ایستاده بود و با بیخیالی تمام جفت دستاشو تو جیب گرمگنش فرو برده بود.از جام بلند شدم تا برم اما قبلش وحشیانه زل زدم تو چشماش و گفتم:فکر نمیکنم به کسی ربطی داشته باشه. شهریار_ربطی که نداره اما اون پسره هم حیف شد.چی بود اسمش؟شهروز؟ شل شدم اما بازم با همون لحن قبل ادامه دادم:بازم به کسی ربطی نداره،مخصوصا به کسایی که یه روزی به ظاهر فراموشی گرفته بودن. از کنارش رد شدم و هنوز دو قدم ازش فاصله نگرفتم که گفت:نه به من ربط داره نه به هیچ کس دیگه.فقط خواستم بگم رنگ دوست داشتنت یه رنگه بد رنگیه شبیه به رنگ سیاه یا یه رنگ چرک... توی اون سرمایی که تا استخونام تیر میکشید،قطره اشکم تنها چیز گرمی بود که رو صورتم میجوشید اما پشتم به شهریار بود و نمیتونست متوجه حالم بشه.با فاصله ی زیادی هم ازم رد شد و رفت.از عصبانیت و سرمای هوا بدنم به وضوح شروع کرد به لرزیدن. منه احمقِ کوته فکرو بگو که فردا میخواستم هر چی بوده و نبوده رو با جاوید تموم کنم اونم بخاطر تو خودشیفته ی خودپسند.با هق هق خفه ای راه افتادم سمت ساختمون و خودمو به کنار بخاری رسوندم.به پهلو دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم.مثل یه جنین که تو شکم گرم مادرش بود.راست بود که میگفتن آدم زمانی که میترسه به این شکل جمع میشه...من از چی ترسیدم امشب؟از فکری که شهریار راجبم داره؟واقعا چی راجب من فکرمیکرد؟فکرمیکرد من یه دختر عوضی ام که امروز یه نفرو و فردا یه نفر دیگه رو دوست دارم؟مگه خودش با گیلدا بود من چیزی گفتم؟مگه هرشب با کیان تو این مهمونی و تو اون دورهمی بودن من چیزی گفتم؟مگه گفتم تو خودتو افکارتو زندگیت کلا سیاهه؟تو که از وقتی چشم باز کردم باهام بودی تا الان؛پس چرا یه جوری رفتار میکنی که انگار منو نمیشناسی؟اصلا چرا این حرفارو همونجا تو روت نگفتم که حالا خودخوریام خفه م کنه؟ اونقدری دستامو محکم مشت کرده بودم که ناخونام کف دستمو رد انداخته بود.
 11. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  تا من بلند شدم به کارام برسم کیان هم لباس هاش رو عوض کرد و رفت بالا،انگار نه انگار که این همه مدت اتفاقی افتاده...البته من از خدام بود همه چیز مثل سابق بشه.حدود نیم ساعتی گذشت که زنگ درو زدن و غذاهارو آوردن.خود کیان رفت و غذاهارو تحویل گرفت.همونطور که داشت به سرعت به طرف واحد شهریار میرفت گفت:بیا بالا آرا... منم رفتم تو راه پله و از همونجا داد زدم:من بالا نمیام،غذامو بده. از همون بالا سر خم کرد و با شک پرسید:چرا نمیای بالا؟ آرا_حوصله ندارم کیان،غذای منو بده تا باز دیوونه نشدم. یه پرس از غذا هارو برام آورد و به سمتم گرفت:بیا خانم موجی. آرا_آره من موجی ام.آدم موجی باشه ولی آدم فروش نباشه.توکه برات مهم نبود آقای شهریارِ والا مقام تشریف مبارکشونو آوردن حالا میری غذاتم با اون گراز میخوری؟ بدون اینکه به کیان مهلت حرف زدن بدم اومدم داخل و محکم درو کوبیدم.مثل اینکه واقعا اوضاع داشت برمیگشت به روال قبل.اما وای از اون لحظه هایی که از یه چیزی ناراحت باشم یا دلم بگیره،دیگه زمین و آسمونو از هم تشخیص نمیدم و هر چیزی رو با یه چیز بی ربط قاطی میکنم! خلاصه که شامم رو خوردم البته بیشتر حرص خوردم تا شام.یعنی هیچی از طعم و مزه غذا رو موقع عصبانیت متوجه نمیشدم و فقط برای اینکه سیر بشم غذا میخوردم.دیگه یک ساعتی گذشت و کیان هم برگشت پایین که بخواد بخوابه.دیر وقت بود ساعت 12 نیمه شب رو نشون میداد اما من اصلا خوابم نمیومد.کیان که به اتاق خودش رفت و درم بست زمانی هم که خواب بود به هیچ عنوان حق استفاده از تلوزیون رو حتی با صدای صفر هم نداشتم. پتوی نازکی رو روی شونه هام انداختم و رفتم تو بالکن.نفس عمیقی کشیدم که بوی تند سیگار به مشامم رسید.با اخم به بالا سرم نگاه کردم که متوجه حضور شهریار شدم اما اون هنوز نمیدونست من هم اینجا ایستادم.به سرعت رفتم و از اتاقم گوشیمو برداشتم و برگشتم به بالکن.بی توجه به ساعت شماره ی جاوید رو گرفتم که بوق دوم هنوز به صدا درنیومده با "جانم" جواب داد. آرا_سلام آقا جاوید،شبتون بخیر. جاوید_سلام آرا خانم،شب شماهم بخیر.احوال شریف؟خوب هستین؟ آرا_به لطف شما،بله خوبم. جاوید_خب خداروشکر،چه خبر؟ آرا_سلامتی.بد موقع که مزاحم نشدم؟! جاوید_اختیار دارید.نه مزاحمید و نه بد موقع زنگ زدید.ما تمام وقت دراختیار شماییم.حالا اتفاقی افتاده؟ آرا_ممنونم ما نه فعلا که اتفاقی نیوفتاده،میخواستم بدونم فردا میشه ببینمتون؟ جاوید_بله البته چرا که نه.شما بگو همین الان... ریز خندیدم و گفتم:الان که نمیشه. جاوید_هیچ کاری نشد نداره. آرا_بله و لی خب واقعا نمیشه اونم این موقع شب... جاوید_شما این موقع شب هم که در خونه تونو باز بفرمایید بنده حقیر رو میبینید. یا جده ی سادات حالا چه گِلی به سرم بگیرم؟اصلا این موقع شب اینجا چی میخواد؟ تلفن رو قطع کردم و مضطرب دور خودم چرخیدم.همون پتو رو کشیدم رو سرمو با همون وضعیت داغونم رفتم دم در.از گوشه چشمم میدیدم که شهریار هنوزم تو بالکن ایستاده.کی بمیری آرا که همه از دستت راحت بشن؟اه... پشت در ایستادم و بعد از اینکه یه نفس عمیق کشیدم درو باز کردم.هیچ کس جلوی روم حضور نداشت و از اینکه حرف جاوید شوخی ای بیش نبوده،نفسی از سر آسودگی کشیدم و خواستم درو ببندم که صداش میخ کوبم کرد. جاوید_راسته که میگن دل به دل راه داره ها... برگشتم که با لبخند همیشه بی نظیرش روبه رو شدم اما نگاهش به سمت بالکنی بود که شهریار همچنان مسخ ایستاده بود.اون لحظه فقط جایز بود که پتو به سر میرفتم وسط کوچه و نصف شبی های های گریه میکرد. آرا_شهریاره،همون پسرعمه م که گفتم خارج از کشوره.امروز برگشته... نگاه جاوید از شهریار سر خورد رو چشمام و فاصله شون اونقدری نبود که از اونجا باهم حال و احوال پرسی کنن.
 12. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  به واحد خودمون برگشتم.هنوز کیان از کارواش برنگشته بود که از اومدن شهریار با خبر بشه.رومبل نشستم و زانوهامو کشیدم سمت شکمم و دستمو دورشون حلقه کردم.نمیدونستم از برگشت شهریار باید ناراحت باشم یا خوشحال یا حتی نمیدونستم با حضور جاوید باید چیکار کنم. اینقدری تو همون حالت موندم و چه کنم چه کنم کردم تا هوا تاریک شد و بالاخره کیان اومد.تا پاشو گذاشت داخل دستشو به سمت کلیدهای برق برد.تو اون تاریکی هنوز متوجه حضور من نشده بود. آرا_سلام کیان_علیک سلام،چرا اینجا نشستی؟تو تاریکی... آرا_کجا میشستم؟ کیان_رو سر بنده ی حقیر. نیش خندی زدم که ژاکتش رو درآورد و انداخت رو دسته مبل و اومد کنارم نشست. کیان_چیزی شده؟ آرا_چه چیزی مثلا؟ کیان_مثلا آسمون به زمین اومده؟ آرا_نه کیان_جاوید چیزی گفته که اینطوری زانوی غم بغل گرفتی؟ سرمو به اطراف تکون دادم و گفتم نه. کیان_پس چی؟ آرا_شهریار برگشته. کیان_شهریار؟ آرا_آره کیان_چیزی بهت گفته؟ آرا_از اومدنش خوشحال نشدی یا تعجب نکردی؟ کیان_نه... آرا_واقعا؟ کیان_آره واقعا.پرسیدم چیزی گفته بهت؟ آرا_نه،مثل همیشه ش بود. کیان مکثی کرد و آرنج دست هاش رو سر زانوهاش قرار داد و به طرف جلو خم شد. کیان_شب خاستگاریت شهریار اینجا بود. آرا_چـــــــــی؟! کیان_آره،اون شب اینجا بود.البته خیلی یواشکی اومده بود.از اول متوجه اومدنش شدم اما وقتی که داشت میرفت خودمو بهش نشون دادم... آرا_پس بگو چرا از شنیدن اسم جاوید هیچ عکس العملی نشون نداد. کیان_چی؟ آرا_هیچی.دارم ضعف میکنم میشه زنگ بزنی غذا بیارن؟ کیان_خب عوض اینکه اینجا تو ظلمات میشستی،بلند میشدی غذا درست میکردی. آرا_خب عوض اینکه از اون اسکناسای قشنگت واسه دوست دخترای قشنگترت خرج کنی،واسه شکم خوشگل خواهرت خرج کن... کیان_عجب آدمی هستی تو؟کدوم دوست دختر آخه؟ همونطور که بلند شدم و به سمت اتاق حرکت کردم گفتم:همون ربه کای خدابیامرز که بعد از تصادف گرخید اینطرفا پیداش بشه.
 13. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  از اون لحظه ببعد حالم اساسی گرفته شد و دمق بودنم کاملا مشخص بود.به همین خاطرم خستگی رو بهونه کردم تا جاوید امروز رو تموم کنه منو برسونه خونه. فردای اون روز سرهمون ساعتی که دیده بودمش خودمو به پیست رسوندم،ساعت هاهم همونجا موندم و دنبالش گشتم اما انگار دیروز یه توهم بود.گرفته تر از روز قبلم به خونه برگشتم و یکراست به اتاق رفتم.شال گردنم رو باحرص کشیدم و پرتش کردم رو زمین و با مابقی لباس های بیرونم روتخت دراز کشیدم.هنوز چشمامو روی هم نزاشته بودم که صدای گوشیم بلند شد.جاوید بود که از ده تا پیام و تماسش نهایتا دوتارو با تاخیر جواب میدادم.گوشی رو بی جواب زیر بالش گذاشتم و لبه تخت نشستم.باز خوددرگیری هام شروع شد و مثل دیوونه ها شروع کردم با خودم صحبت کردن.هی دور تخت راه رفتم و چرخیدم،هی بلند بلند حرف زدم و برای درو دیوار و پنجره خط و نشون کشیدم.در آخر جلوی آینه قدی ایستادم و گفتم:ببین آرا،بیا یه ذره درست فکر کن،عین آدم...مشخص کن چه مرگته؟اگر میخوای اینطرفی باشی پس جواب دادنای یکی درمیونت چیه؟!اگر میخوای اونطرفی باشی که پس معطل کردن این یکی چیه؟!اگرم که نه... یهو از تو آینه چشمم افتاد به درگاه اتاق که با وحشت برگشتم و چسبیدم به کمد.با حالت ترس و گریه گفتم:توی توهمم دست از سرم برنمیداری؟ شهریار_پس اوضاعت اینقدر خرابه که توهم هم میزنی. آرا_توروخدا دست از سرکچلم بردار شهریار. شهریار_چیزی مصرف میکنی؟ دستمو به سرم گرفتم و گفتم:آره فکرکنم جاوید چیز خورم کرده! شهریار بزاق شد تو چشمام.آهسته بهش نزدیک شدم و با نوک انگشت اشارم زدم به سینه ش و هرآن منتظر بودم مثل تو خواب هام شبیه یه حباب بترکه اما جدی جدی لمسش کردم.با بُهت نگاهمو تا صورتش کشیدم بالا که اخمای پررنگ تر از همیشه ش روبه رو شدم... رفت.حدود چنج دقیقه ی کامل رو تو همون حالت با دستی که تو هوا خشک شده بود موندم و یک دفعه به خودم اومدم.بدو بدو رفتم بالا و با شدت درو باز کردم و وارد خونه شدم.همه جارو نگاه کردم. آرا_کوشی پس؟ رفتم تو اتاقش،اما بازم اثری ازش نبود! آرا_دیدی بازم توهم زدی؟ رو تختش نشستم و با نگرانی دست رو گونه م گذاشتم و گفتم:نکنه واقعا حالم بده؟تب ندارم؟جدی نکنه اوضاعم وخیم باشه؟! پوفی کشیدم که یه صدایی از پشت گوشم زمزمه کرد:از اولم اوضاعت وخیم بود،خبر نداشتی. از جا پریدم و جیغ خفیفی کشیدم.رفتم گوشه اتاق و با وحشت بهش اشاره کردم. آرا_تو...ت و...روحی؟جنی...؟توهمی؟چه کوفتی هستی؟! داشت بهم نزدیک میشد که رفته رفته همون گوشه اتاق نشستم و تو خودم مچاله شدم.وقتی خم شد بهم دست بزنه صورتمو با دستام پوشوندم و با جیغ گفتم:سمت من نـــــــــــــــیا. شهریار_عع بس کن دیگه سرم رفت.فکر میکردم دست از این کولی بازیات برداشتی. از اونجایی که داشتم یقین پیدا میکردم خوده واقعیشه،دستمو از رو صورتم برداشتم و چند ثانیه مثل جن زده ها نگاهش کردم.یک دفعه با پام زدم تو ساق پاش که از درد صداش دراومد و نشست رو زمین،درست رو به روم... منم تو همون حالت نشسته دست به کمر زدم و داد زدم:تو که منو یادت نمیومد،چطور کولی بازیام یادت مونده؟! با نفرتی که پیدا بود بهم زل زد و گفت:متاسفانه حالا یادم میاد،که چی؟ از جام بلند شدم و گفتم:که هیچی،که ازت بدم میاد. داشتم از کنارش رد میشدم که برم در جوابم گفت:منم از تو بدم میاد. مکث کردم،حالم واقعا درهم و آشفته بود.جدی ازم بدش میومد؟یعنی حرف دلشو گفت؟آره دیگه با غلظتی که اون گفت حتما ازم بدش میاد.اصلا چرا باید خوشش بیاد؟ شهریار_منتظر چی هستی؟میخوام استراحت کنم... با نگاهی که حالا به جای شیطنت رنگ غم گرفته بود بهش نگاه کردم و با لحن آرومی گفتم:همه ما باید به خواست تو زندگی کنیم و تو به خواست خودت.
 14. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  جاوید_دوست داری بریم پیست کارتینگ؟ آرا_کارتینگ؟! جاوید_آره،پیست ماشین سواری... آرا_آهان،آره دوست دارم برم،تاحالا از نزدیک ندیدم. یعنی خاک و گِل و شن و ماسه رو یه جا بریزن رو سرم با این اطلاعات عمومیم.مطمئنا پیش خودش میگه دختره 22 سال از خدا سن گرفته نه میدونه کارتینگ چیه نه از نزدیک حتی دیده!صغیر بمونی آرا با این وضع گند زدنت... جاوید_اشکالی نداره آرا_چی اشکالی نداره؟! جاوید_مشخصه که آدم خودخوری هستی ولی هیچ ایرادی نداره آدم یه چیزی رو هرچند کوچیک یا هرچند بزرگ ندونه. واقعا یه لحظه از حضورم خجالت کشیدم،انگار پارچ آب یخو با تیکه های یخش ریخته بودن رو سرم... جاوید_آرا خانم؟ آرا_بله؟ جاوید_من نگفتم که بیشتر خجالت بکشین،فقط میخوام که راحت باشی،مثل همون حرفی که زدم:بی تعارف بی خجالت. آرا_بله.ممنونم که اینارو بهم میگید. جاوید_خواهش میکنم،کار خاصی نکردم فقط نمیخوام وقتی پیش من هستی احساس ناراحتی ای بهت دست بده. دیگه چیزی در مقابلش نگفتم و مابقی راه هم در سکوت به سر بردیم.اما با حرفاش احساس میکردم یک لحظه زیر پوستم آتیشه و یه لحظه بعد آب یخ... حدود ده دقیقه بعد رسیدیم به جایی که جاوید گفته بود.از دیدن اونجا هیجان زده شده بودم که همش سعی میکردم هیجانم رو قایم کنم اما میدونستم تو اینکار ماهر نیستم.جلوی رومون پیست ماشین قرار داشت و فقط یه قسمتِ کناری صندلی چیده شده بود و قسمت های دیگه پرشده بود از کافی شاپ و تعمیرگاه مخصوص همون ماشین ها و غیره.جاوید گفت بریم تو کافی شاپ بشینیم اما من دوست داشتم کنار زمین رو نیمکت ها بشینم و به ماشین هایی که باسرعت رد میشدن نگاه کنم.جاوید هم دوتا نسکافه گرفت و بعد رفتیم تا یه جایی رو برای نشستن انتخاب کنیم.صندلی هاهم اکثرا خالی بودن و سریع رو اولین صندلی هایی که رسیدیم نشستیم.همچین با ذوق داشتم به ماشین ها نگاه میکردم که حضور جاوید به کل فراموشم شده بود. جاوید_نسکافه تون سرد شد. لیوان نسکافه رو تو دستم گرفتم و همونطور که نگاهم به زمین و ماشین ها بود پرسیدم:مسابقه دارن؟ جاوید_الان نه اما یکسری هاشون برای مسابقه دارن تمرین میکنن و یکسری هاشونم برای تفریح و سرگرمی اینجا اومدن. کمی از نسکافه رو مزه کردم و گفتم:سخته؟ جاوید_نه سخت نیست اما قوانین خودشو داره مثلا چیزایی مثل کلاه کاست و لباس های مخصوص به خودش رو حتما باید داشته باشی یا مثلا حداقل وزن مجاز و اینطور چیزا... آرا_اطلاعاتتون دراینباره بالاست ها جاوید_آره چون یکی از دوستام اینجاست... یک دفعه چشمم افتاد به ماشینی که آهسته اومد کنار و یه مرد ازش پیاده شد،کلاهش رو که از سرش برداشت با چشمای گشاد شده بهش اشاره کردم و رو به جاوید با لکنت گفتم:او...اون...اون جاوید_اون چی؟ نگاهم برگشت سمتش که دیگه نبود.از رو نیمکت بلند شدم و با نگاه دنبالش گشتم.جاوید هم که از حالت های من نگران شده بود بلند شد و گفت:چیشده آرا؟کی بود اون؟ آرا_اون شهریار بود.مطمئنم که خودش بود... جاوید_شهریار کیه؟ آرا_شهریار پسرعمه من میشه،گفته بود از ایران رفته اما... جاوید_شاید اشتباه دیدی یا شبیه ش بوده... آرا_نمیدونم،شاید باحالت دپرس نشستم و جاوید هم کنارم نشست. شاید واقعا اشتباه دیدم؛اصلا شهریار و چه به اینطور جاها...
 15. Sabaaskari

  آوازه غرور ∣ Sabaaskari

  جاوید کمی جابه جا شد و خیلی مسلط شروع کرد به صحبت کردن:ببینید آرا خانم،از اینکه نظر خودتون بود تا چند مدت رو باهم باشیم برای آشنایی بیشتر،خیلی خوشحال شدم.بنظرم کار عقلانی و آگاهانه ای بود برعکس تصوری که از دخترا و احساسی تصمیم گرفتنشون دارم،شما اینکارو عقلانی انجام دادین.الان هم نمیخوام برم سراغ ملاک هام که من یه دخترو با یه همچین مشخصاتی میخوام و غیره.نمیخوام الان بگم چون چه راجب شما چه راجب خودم،باعث میشه از اون لحظه ببعد سعی کنیم همون چیزی باشیم که طرفمون انتظار داشته...این مسئله اصلا بد نیست یه موقع دچار سوتفاهم نشید اما بهتر میدونم همینی که هستیم رو قبول کنیم تا بعدها برسیم به خورده انتظارات.موافق هستین با حرفام؟ سرتکون دادم و گفتم:بله البته. جاوید_خب پس خداروشکر،تو این مدت هم میخوام که باهام راحت باشید،منظورم از راحتی اینه که اگر حرفی چیزی داشتید بدون تعارف بهم بگید. آرا_بله چشم،خیلی هم ممنون جاوید_حالا اگر شما صحبتی داری بفرما... آرا_راستش صحبت های شما همون چیزیایی بود که مد نظر خودم هم بود و فکر کنم برای اینبار حرفاتون کامل بود و حرفی باقی نمونده باشه. جاوید_خواهش میکنم خلاصه این موضوع چیزی نیست که با تعارف و خجالت بریم جلو. آرا_بله درسته جاوید_بریم؟ آرا_بله بله. بلند شدیم و جاوید سویچ ماشین رو گرفت سمتم که سوالی نگاهش کردم. جاوید_شما تو ماشین بشین تا من بیام... لبخند کوتاهی زدم و با تامل سویچ رو گرفتم و به سمت ماشین حرکت کردم.تو ماشین منتظرش نشستم و به اطراف نگاه میکردم. آرا_چی میشد مگه شهریار هم از این کارا بلد باشه؟هرچند مگه میشه که بلد نباشه؟فقط اون غرور بیش از حد مزخرفش همیشه همه چیزو خراب میکنه.باز خوددرگیری هام داشت شروع میشد که جاوید سوار شد.با صورتی سرشار از ذوق و لبخند بهم نگاه کرد و همونطور که داشت استارت میزد گفت:خوبی؟ آرا_خوبم. حرکت کرد و چند دقیقه ی اول تو سکوت سپری شد. جاوید_تا کی وقتتون آزاده؟ آرا_چطور مگه؟ جاوید_میخوام اگر امکانش هست بیشتر باهم باشیم امروزو... به ساعت مچیم نگاهی انداختم و جواب دادم:فقط تا ظهر میتونم باشم. جاوید لبخند زد و گفت:همونم خیلی خوبه. والا من که وقتم تمام وقت آزاده و ول معطلم کلا اما نمیشد به جاوید بگم تا هروقت که شما امر کنی بنده در خدمت شمام.

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×