رفتن به مطلب
Added by Amir

Added by Amir

Lunatic

متافیزیک وشاخه های ان

پست های پیشنهاد شده

New-pic-SS(115).jpg

متافیزیک:   متافیزیک  به تعبیر  ابنسینا  ترکیبی از  معرفت و معبد  و  مابعدالطبیعه است ، همچنین دارای ابعاد  غیرفیزیکی  و  مورائی  انسان است که با پنج حس حساس قابل مشاهده نیست، اما با پرشاگری قابل درک است. امروزه در قرن جدید و در هزارتا سوم، متافیزیک یکی از معروف ترین معانی بسیاری از افراد در سراسر جهان است. در ایران نیز مشاهده می شود که افراد به ویژه جوانان توجه می کنند؛ پذیرش فراوان از کتابهایی که در این زمینه منتشر می شود و یا سمینارهایی که در این زمینه برگزار می شود، آن را مبین آن است.متافیزیک پیرامون تلهپاتی، سفرروح، سایکومتری، هاله شناسی، پیشگویی، شنانسی، حسسششم، هیپنوتیزم، نوعی مداخله، روح و روح شناسی، روح پزشكي، ارتباط با ارواح، مرگ، ژن و جنومي، ارتباط با جن، نيروهاي غيرفيزيكي (نيروهاي رواني، فرارواني و روحي )، نقش ماده، انرژی، مکان و زمان در فیزیک و متافیزیک، می تواند

در قرآن کریم به کرات پیرامون جن، روح، مرگ، عالم ذر، عالم برزخ، معاد و امثال آن صحبت شده است، که همه ی مقولات مربوط به متافیزیک است . اسلام ناب محمدی در هیچ جا متافیزیک و فراریوانشناسی را انكار نكرده است. فقط در برخی موارد رفتن به سوی آن و یا استفاده از آن نهی نموده و آن هم به خاطر خطراتی که برای فرد یا جامعه دارد
و متاسفانه هر روز شاهد ایجاد ظهور و پراکندهای مذهبی در این راستا هستیم و بدون هیچ گونه سند علمی و دینی به فلسفهی متافیزیک میپردازیم و خود را استاد یا مرشد میپندارند بدون توجه به اینکه با خود اشتباه خود چه بر سر روح و روان و افکار و اعتقادات مردم را آورده است. پس هوشیار باشید و آگاه است که به سراغ چه کسی می رود 


 تلهپاتی: این عبارت ارتباط بین دو یا چند نفر بدون استفاده از حس های پنجگانه و با استفاده از نیروی ذهنی   سفر به روح است: که عبارت است از خروج اختیاری soul از بدن و بازگشت آن اختیاری به بدن  سایکومتری: که عبارت از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشیاء بیجان  هاله شناسی است:که عبارت از بررسی انرژی های لطیف و ظریف در اطراف بدن انسان است که از آن هستی، روان و روح و با حس های پنج پرده قابل احساس و درک نیست و همچنین نحوه انتقال و تبادل این انرژی بین افراد (ارسال و دریافت آن)  هاله نورانی: که عبارت از انرژی های لطیف و ظریف در اطراف بدن انسان است که از دیدگاه آن روح، روان و روح است و با حس های پنجگانه و در حالت معمول قابل احساس و درک نیست، همچنین ارتباط نور با سلامت و سلامت بدن و روان پیش 


 بینی: که عبارت است از تلاش برای کسب اطلاعات و اخبار در آینده با استفاده از روش های مختلف
که در این روزها شایستگی بازار و فحاشی در این زمینه گرم شده و همه خود را پیشگویی و روشن بین و با چشم برزمانی نامگذاری می کنند و قطعا می گویم که مزدوران متافیزیک به خدمت می گیرند، رفتن پیش بینی هرگز آسان نیست و کار خارق العاده هم نیست بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، بنابراین توصیه می شود که این موارد نباشید 


 کف بینی: بررسی و مطالعه خطوط کف دست و ارتباط آنها با ویژگی های ذهنی، روحی فرد و ارتباط آن با سلامت انسان و بعضی اوقات ارتباط آن با برخی از آینده و البته وقایع این علاقه هم م، متافیزیک ارزش آنچنانی یاب ندارد نسخه حس ششم: که عبارت است از دریافت برخی از اطلاعات و احساس برخی از چیزها بدون استفاده از حواس پنجگانه 9 هیپنوتیزم: عبارت است از قرار گرفتن فرد در وضعیت خاصی که او غیرفعال فعال و در حالت تمرکز ذهن قرار بگیرد10 خود هیپنوتیزم: عبارت است از قرار گرفتن در حالت خاصی از تمرکز به منظور تلقینی برای تقویت محسن و تضعیف معایب نکات 


در خصوص meditation یا meditation این است که هر مدیتیشن بدون مدرس راهنمایی است جز گمراهی و خطا در اجرای تمرینات شما و فورا با روشهایی که در کتابها و فضای مجازی منتشر شده اند دست به اجرای تمرینات مراقبت ننشینند و یک اشتباه در این خصوص موجب تشدید بیشتر ذهن شما می شود و موارد زیر فقط نوعی از انواع مراقبه است و روش برای انجام آنها نیست و معاون با تشخیص اینکه شما چه نوع مراقبت در نیاز به شما تمرینات تخصصی در آن حو را ارائه میدهد ه پس عده ای فکر نکنند چونکه انواع أن گفته شده خود به تنهایی میتوانند بدون شناخت کاری انجام دهند 

 مراقبه (مدیتیشن):که عبارت است از توجه و تمرکز بدون تلاش بر روی یک موضوع خاص دیداری، شنیداری، گفتاری، ذهنی و قلب به عنوان ابزاری برای درک و احساس جهان هستی و رهایی موقت و محدود از دنیای فیزیکی و مسائل و مشکلات آن و سوق دادن توجه و تمرکز به  داخلون مراقبت سواری: این عبارت عبارت است از قرار دادن جسم در یک موقعیت بی امان و تمرکز بر یک منظره یا تصویر و ثبت آن در ذهن و سپس بستن چشم و تجسم آن منظره یا تصویر و تداوم این کار به منظور رها شدن از دنیای و فراموش کردن فیزیکی أن و درک و احساس تمام جهان هستی مراقبه گفتاری: که عبارت است از قرار گرفتن جسم در یک وضعیت بیحرکت و تکرار یک کلمه و یا عب مقدس به زبان رت و یا به دل همراه با تمرکز برآن  مراقبه شنیداری:که عبارت از جابجایی جسم در یک موقعیت بی امان و تمرکز بر حس شنوایی و گوش دادن به صدا یا صدای طبیعی و یا گوش دادن به یک نوار موسیقی مجاز (منظور از مجاز: مجوز انتشار از وزارت ارشاد است.)  meditation فکری: که عبارت از قرار دادن جسم در یک وضعیت بدون ابهام و تمرکز بر یک موضوع خاص فکری و اندیشیدن در مورد آن است. این موضوع می تواند مربوط به جهان یا عقب باشد. معنی و مفهوم در مورد علوم مختلف در دانشگاه ها و اندیشیدن در مورد علت خالق، شناخت، مرگ، حساب و کتاب آخرت و ...  مراقبه احساسی: که عبارت است از قرار گرفتن بدن در یک حالت بدون حرکت و تمرکز بر قلب و ایجاد یک احساس خوب و مطلوب در آن و تداوم تمرکز بر احساس  روح و روح شناسی:که عبارت از تحقیق و بررسی در مورد ماهیت روح است، مبدأ و معیار آن، ویژگی ها و ویژگی های آن، هدف و مقصد آن، مشابهی و تفاوت آن با جسم و روان و توصیه می شود، مانند کافرانی که دکان احضار روح راه اندیخته اند بسراغ این راه نینه و بچشم یک معرفت شناسی درونی به آن بنگرید   روح پزشکی: که شناسایی و درمان بیماری های روحی است 
که متافیزیک متداول ترین شاخه متافیزیک از اهداف فقیر این موضوع است برای کمک به همسایگان خود و هیچ چیز برتر از این است که به خدمت به انسان ما 


 ارتباط با ارواح:که شامل تلاش برای برقراری ارتباط با ارواح زندگان و مادرم به صورت مستقیم و یا با ابزار و وسایل ابزار است و این ارواح می توانند متعلق به افراد معمولی یا افراد انحصاری و پاک باشند که این مورد هم توصیه نمی شود برای اینکه بسیاری از افراد از طریق ابزار که در خدمت هستند، موجب خلع یدگی ارواح میشوند و تنها خدا، صاحب بلاواسطهی امور عالم هستی است و بدون اجازه خداست که این  کارها کاملا اشتباه باشد و در نهایت منجر به آلودگی انسان و از بین بردن آگاهیهای واقعی است: شناخت خداوند حکیم پایان می یابد. هر کس خود را بشناسد، خدا شناخته خواهد شد. خود شناسی برترین حکمت ها و سودمندترین شناخت هاست و این مورد از نکات اساسی متافیزیک است و شالوده و زیر ساختار یک انسان را برای ورود به شاخه های دیگر متافیزیک  خداشناسی:شناخت خداوند عزوجل شروع دینداری، از جمله بالاترین شناخت ها و عامل کامل شدن معرفت است. شناخت حضرت حق تعالی سبب دوستی با او و عدم نیاز به خلق و ذکاوت از دنیا می شود. کسی که خدا را شناخته است تنها نمی ماند (هر چند که به نظر می رسد از خلق دور ماند، چرا که خداشناسی مونس هر تنهایی و یار و حور هر بیکسی است. خداشناسی نیروی هر ناتوانی، روشنایی هر تاریکی و شفای هر بیماری (یا من اسم دوا و ذکرره شفا) 
شاه کلید ورود به عرف هستی و کائنات همین خداشناسی است و هرکسی ادعا می کند بدون خدا توانسته شاهکار هستی دروغگویی بیش نیست هرچند در دنیا افرادی هستند که دارای قدرت خاصی در متافیزیک میباشند اما علم و قدرتآنها دوام و ثبات ندارد
 
  • تشکر 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

درباره نودهشتیا

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی دانلود رمان میباشد که با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان فارسی زبان آغاز به کار کرده است و بیش از یک دهه است در راستای این اهداف در حال فعالیت و خدمت رسانی به هموطنان عزیز است.

امکانات اضافی

×