رفتن به مطلب

مهم ترین نکات ویرایشی | مخصوص نویسندگان و ویراستاران انجمن


پست های پیشنهاد شده

  • مدیر کل انجمن
محاوره نویسی

 

نکات کلی

- تبديل "ها" ي نشانه ي جمع به "ا": مثل کارگرا، مردا، کتابا به جاي کارگرها، مردها، کتاب ها.

- تبديل "ان" در وسط و آخر کلمه به "ون": مثل اون، نون، جون، ارزون، بدونم و خونه به جاي آن، نان، جان، ارزان، بدانم و خانه.

- تبديل "اين" به "اِن": مثلا، اِنقدر به جاي اين قدر.

- تبديل "آ" به "او": مثلا، اومد به جاي آمد.

- حذف "ه" ي وسط: بخوام، بخواد، بدم و بِدن، به جاي بخواهم، بخواهد، بدهم و بدهند.

- حذف "ه" ي "هم" بعد از کلمه ي قبلي: منم رفتم، مام رفتيم، اونام رفتن و آشم خورديم به جاي من هم رفتم، ما هم رفتيم، آن ها هم رفتند و آش هم خورديم.

- حذف "و" از وسط کلمه: برم، مي رم، بره، مي ريم، بشه، مي شه، به جاي بروم، مي روم، برود، مي رويم، بشود، مي شود.

- حذف "- و" و "- يـ" از وسط کلمه: مي گم، بگم، مي گه و بگه، به جاي مي گويم، بگويم، مي گويد، بگويد.

- تبديل "وا" به "- و": بتونم، به جاي بتوانم.

- حذف "- يـ" از وسط کلمه ي بعد از "ا": بياد، نياد، بيام، نيان، مي ياد، مي زاد، به جاي بيايد، نيايد، مي آيد، مي بايد، مي زايد.

- حذف "د" از آخر فعل مضارع سوم شخص مفرد، و تغيير "ـ َ" ي قبل از آن به "ه = ـِ": ببينه، بشنوه، بخونه، بدونه، به جاي ببيند، بشنود، بخواند، بداند.

- حذف "د" از آخر سوم شخص جمع: اومدن، نشستن، گفتن، خنديدن، رفتن، به جاي آمدند، نشستند، گفتند، خنيدند، رفتند.

- تبديل "ـه = -ِ" به "ي" در آخر کلمه: چي؟ کي؟ به جاي چه و که.

- تبديل "است" به "ـه = -ِ" يا "يه" يا "س" :خوبه، بده، همينه، اين چيه؟ اين چه غذاييه؟ اين جا کجاس؟ تازه س، کهنه س، به جاي خوب است، بد است، همين است، اين چيست؟ اين چه غذايي است؟ اين جا کجاست؟ تازه است، کهنه است

- حذف بخش عمده ي فعل ربطي گرفته شده از هستن يا استن: اين جان، اون جاس، کجان؟

- تبديل "را"ي حرف اضافه به "رو": اون کتاب رو خريدم به جاي آن کتاب را خريدم.

- تبديل "را" به "و" من اونو ديدم. اون و غلطه. 

دقت کنید و به اسم می چسبد ولی به فعل نه. کتاب رو خریدم و کتابو خریدم درسته ، نه کتاب و خریدم. می رم و می خرم و می دوزم درسته نه می رمو می خرمو می دوزم.

- در فعل ماضي سوم شخص مفرد، شناسه ي "-ِش" که معمولا در زبان نوشتاري نمي آيد، به فراواني به کار مي رود: به من گفتش که بيا.

- در بيشتر جاهايي که در زبان نوشتاري بعد از حروف اضافه ي از، با، به، در ضمير جدا به کار مي رود در زبان گفتاري از ضمير پيوسته استفاده مي شود: کتاب رو ازش گرفتم، مطلب رو بهش گفتم.

- پيش از ضميرهاي پيوسته، "براي" به "برا" تبديل مي شود: برامون، براتون، به جاي براي ما، براي شما.

- دقت کنید "ه" در آخر فعلای مجهول چه در حالت کتابی و چه در حالت محاوره حذف نمی شود. خورده شد. گفته شد. نه خورد شد، گفتِ شد.
 

فعل های ربطی

post-2-0-20819100-1466424723_thumb.jpg

ضمایر اضافی

post-2-0-66550000-1466424726_thumb.jpg

پسوند "ی" (نسبت، نکره، مصدری)

post-2-0-17232400-1466424729_thumb.jpg
  • تشکر 43
  • عالی 2
لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
  • مدیر کل انجمن
کتابی نویسی

فعل های ربطی
post-2-0-14925900-1466424922_thumb.jpg

ضمایر اضافی
post-2-0-52285100-1466424925_thumb.jpg

پسوند "ی" (نسبت، نکره، مصدری)
 

post-2-0-18706600-1466424928_thumb.jpg

  • تشکر 36
  • عالی 3
لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...